ا

از دیروز بیاموز، برای امروز زندگی کن و امید به فردا داشته باش.

                                                                        آلبرت اینشتن

 

 

  
نویسنده : سید هادی جلیلیان ; ساعت ٥:۱۳ ‎ب.ظ روز چهارشنبه ٢٩ شهریور ،۱۳۸٥

 

THOUGHT FOR EVERYDAY

&

FOR EVERYONE

Watch your thoughts; they become words.

مراقب افکارت باش، آنها به گفتار تبدیل میشوند.

Watch your words; they become actions.

مراقب گفتارت باش، آنها به کردار تبدیل میشوند.

Watch your actions; they become habits.

مراقب کردارت باش، آنها به عادات تبدیل میشوند.

Watch your habits; they become character.

مراقب عاداتت باش، آنها به شخصیت تبدیل میشوند.

Watch your character; it become your destiny.

مراقب شخصیتت باش، آن سرنوشت خواهد شد.

 

  
نویسنده : سید هادی جلیلیان ; ساعت ۱:۱٢ ‎ب.ظ روز شنبه ۱۸ شهریور ،۱۳۸٥

 

صبح،مادر حرف هاست و شب،مادر اندیشه ها.

                                                        مثل ایتالیایی

 

  
نویسنده : سید هادی جلیلیان ; ساعت ٧:٢٠ ‎ق.ظ روز دوشنبه ۱۳ شهریور ،۱۳۸٥

معرفی سايت تراشه

تراشه

  
نویسنده : سید هادی جلیلیان ; ساعت ٦:۱٤ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٩ شهریور ،۱۳۸٥