روزنامه ها و مجلات

آدرس

عنوان

www.hamshahri.org

روز نامه همشهری

www.jamejamdaily.net

روزنامه جام جم

www.ettelaat.com

روزنامه اطلاعات

www.iran-newspaper.com

ایران

www.iransportspress.com

ایران اسپرت

www.iran-varzeshi.com

روزنامه ایران ورزشی

www.tamashagaran.com

تماشاگران

www.jahanefootball.com

جهان فوتبال

www.abrar.ws

ابرار

www.kayhannews.com

روزنامه کیهان

www.baztab.com

بازتاب

www.iran-javan.com

ایران جوان روزنامه

www.majlis.ir

خانه ملت

www.hayateno.org

روزنامه حیات نو

www.aftabmagazine.com

مجله آفتاب

www.aftabnews.net

روزنامه آفتاب یزد

www.resalat-news.com

روزنامه رسالت

www.neshat.com

نشاط

www.40cheragh.com

چلچراغ

www.bonyannews.com

بنیان

www.jomhourieslami.com

جمهوری اسلامی

www.qudsdaily.com

روزنامه قدس

www.afarineshdaily.com

روزنامه آفرینش

www.iran-newspaper.com

روزنامه آذین

www.sobhannewspaper.com

روزنامه صبحان

www.irankhabar.com

ایران خبر

www.jonge-khabar.com

جنگ خبر

www.mani-poesie.de

ادبیات و فرهنگ

www.entekhab-daily.com

روزنامه انتخاب

www.khorasannews.com

خراسان

www.farsnews.com

خبرگذاری فارس

www.chn.ir

خبرگذاری میراث فرهنگی

www.ipna.ir

خبرگذاری ایپنا

www.ilna.ir

خبرگذاری ایلنا

www.isnagency.com

خبرگذاری ایسنا

www.irna.com/pe

خبرگذاری ایرنا

www.aoij.org

انجمن صنفی روزنامه نگاران ایران

www.magiran.com

بانک اطلاعات نشریات ایران

www.bbc.co.uk/persian

فارسی BBC

  
نویسنده : سید هادی جلیلیان ; ساعت ۱:٥٩ ‎ق.ظ روز پنجشنبه ٢۸ اسفند ،۱۳۸٢

سايت دانشگاههای کشور

عنوان

آدرس

آموزشكده حفاظت محيط زيست

http://www.coe.ac.ir

انستيتو بيوفيزيك و بيو شيمي

http://www.ibb.ut.ac.ir

باشگاه دانش پژوهان جوان

http://www.ysc.ac.ir

پژوهشكده آمار

http://www.src.ac.ir

پژوهشكده تعليم و تربيت

http://www.iernet.org

پژوهشكده كودكان استثنايي

http://www.riec.ac.ir

پژوهشگاه صنعت نفت

http://www.ripi.ac.ir

پژوهشگاه صنعت نفت

http://www.ripi.ir

دانشكده بهداشت و انستيتو تحقيقات بهداشتي

http://www.sphtums.com

دانشكده تكنولوژي هواپيمايي كشور

http://www.catc.ac.ir

دانشكده روابط بين الملل وزارت خارجه

http://www.sir.ac.ir

دانشكده صنعت آب و برق شهيد عباسپور

http://www.pwit.ac.ir

دانشكده علوم پزشكي فسا

http://www.fums.ac.ir

دانشكده مهندسي مكانيك صنعتي شريف

http://www.sina.sharif.ac.ir/~mechinfo

دانشگاه آزاد اسلامي منطقه يك

http://www.iauro.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي واحد اراك

http://www.iau-arak.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي واحد تهران جنوب

http://www.azad.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي واحد خوراسگان

http://www.khuisf.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي واحد رودهن

http://www.iaur.org

دانشگاه آزاد اسلامي واحد زنجان

http://www.azu.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي واحد علوم پزشكي تهران

http://www.iautmu.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي واحد قم

http://www.azad-qom.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامي واحد كرج

http://www.kiau.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد تهران شمال

http://www.iaunt.ac.ir

دانشگاه آزاد واحد تهران مركزي

http://www.iauctb.org

دانشگاه اراك

http://www.araku.ac.ir

دانشگاه اروميه

http://www.urmia.ac.ir

دانشگاه اصفهان

http://www.ui.ac.ir

دانشگاه الزهرا عليها سلام

http://www.azzahra.ac.ir

دانشگاه الزهرا عليها سلام

http://www.alzahra.ac.ir

دانشگاه امام حسين عليه السلام

http://www.ihu.ac.ir

دانشگاه امام صادق عليه السلام

http://www.isu.ac.ir

دانشگاه بو علي سينا همدان

http://www.basu.ac.ir

دانشگاه بيرجند

http://www.birjand.ac.ir

دانشگاه پيام نور

http://www.pnu.ac.ir

دانشگاه پيام نور نيشابور

http://www.neyshabur-pnu.ac.ir

دانشگاه تبريز

http://www.tabrizu.ac.ir

دانشگاه تربيت مدرس

http://www.modares.ac.ir

دانشگاه تربيت معلم سبزوار

http://www.sttu.ac.ir

دانشگاه تهران

http://www.ut.ac.ir

دانشگاه تهران، دانشكده پزشكي، موسسه سرطان

http://www.cancer-institute.ac.ir

دانشگاه رازي كرمانشاه

http://www.razi.ac.ir

دانشگاه زنجان

http://www.znu.ac.ir

دانشگاه سمنان

http://www.semnan.ac.ir

دانشگاه سيستان و بلوچستان

http://www.usb.ac.ir

دانشگاه شاهرود

http://www.shahrood.ac.ir

دانشگاه شهركرد

http://www.sku.ac.ir

دانشگاه شهيد بهشتي

http://www.sbu.ac.ir

دانشگاه شهيد چمران اهواز

http://www.cua.ac.ir

دانشگاه شيراز

http://www.shirazu.ac.ir

دانشگاه صنعت نفت آبادان

http://www.put.ac.ir

دانشگاه صنعتي اصفهان

http://www.iut.ac.ir

دانشگاه صنعتي امير كبير ( پلي تكنيك تهران )

http://www.aku.ac.ir

دانشگاه صنعتي امير كبير ( پلي تكنيك تهران )

http://www.aut.ac.ir

دانشگاه صنعتي خواجه نصير طوسي

http://www.kntu.ac.ir

دانشگاه صنعتي شريف

http://www.sharif.ac.ir

دانشگاه علامه طباطبايي، دانشكده اقتصاد

http://www.atu-economics.ac.ir

دانشگاه علم و صنعت ايران

http://www.iust.ac.ir

دانشگاه علم و صنعت ايران واحد اراك

http://www.iustarak.ac.ir

دانشگاه علم و صنعت بهشهر

http://www.bust.ac.ir

دانشگاه علوم بهزيستي و توانبخشي

http://www.uswr.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي اراك

http://www.arakmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي اردبيل

http://www.arums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي اروميه

http://www.umsu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي اصفهان

http://www.mui.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي اهواز

http://www.aums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي ايران

http://www.ams.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي ايران

http://www.iums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي بابل

http://www.mubabol.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي بقيه الله

http://www.bmsu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي بيرجند

http://www.bums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي تبريز

http://www.tbzmed.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي تهران

http://www.tums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي زاهدان

http://www.zdmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي زنجان

http://www.zums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي سمنان

http://www.sem-ums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي شهيد بهشتي

http://www.sbmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي شيراز

http://www.sums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي كاشان

http://www.kaums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي كردستان

http://www.muk.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي كرمان

http://www.kmu.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي كرمانشاه

http://www.kums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي گيلان

http://www.gums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي لرستان

http://www.lums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي مشهد

http://www.mums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي هرمزگان

http://www.hums.ac.ir

دانشگاه علوم پزشكي همدان

http://www.umsha.ac.ir

دانشگاه علوم كشاورزي و منابع طبيعي گرگان

http://www.gau.ac.ir

دانشگاه فردوسي مشهد

http://www.um.ac.ir

دانشگاه كاشان

http://www.kashanu.ac.ir

دانشگاه گيلان

http://www.gu.ac.ir

دانشگاه گيلان

http://www.guilan.ac.ir

دانشگاه مازندران

http://www.umz.ac.ir

دانشگاه مازندران

http://www.umcc.ac.ir

دانشگاه مفيد

http://www.mofidu.ac.ir

دانشگاه هنر

http://www.art.ac.ir

دانشگاه يزد

http://www.yazduni.ac.ir

دفتر تكنولوژي تعاون

http://www.tco.ac.ir

سازمان پژوهش هاي علمي و صنعتي ايران

http://www.irost.com

شبكه اطلاع رساني رشد

http://www.roshd.ac.ir

شبكه دانشگاهي و پژوهشي ايران

http://www.iranet.ir

مركز آمار ايران

http://www.sci.or.ir

مركز آموزش مديريت دولتي

http://www.smtc.ac.ir

مركز اطلاعات و تحقيقات زعفران

http://www.iransaffron.org

مركز اطلاعات و مدارك علمي ايران

http://www.irandoc.ac.ir

مركز تحقيقات بين المللي مهندسي ژنتيك و بيو تكنولوژي

http://www.nrcgeb.ac.ir

مركز تحقيقات تروما و پژوهشهاي جراحي سينا

http://www.sinatrc.ac.ir

مركز تحقيقات غدد درون ريز

http://www.erc-iran.com

مركز تحقيقات فيزيك نظري و رياضيات

http://www.ipm.ac.ir

مركز تحقيقات كامپيوتري علوم اسلامي

http://www.noorsoft.org

مركز تحقيقات مواد و انرژي

http://www.merc.ac.ir

مركز تحقيقات نجوم و فضا

http://www.casr.ac.ir

مركز قلب شهيد رجايي

http://www.rhc.ac.ir

مركز ملي اقيانوس شناسي

http://www.incoir.org

موسسه آموزش عالي آزاد مديريت و فناوري امير كبير

http://www.acmt.ac.ir

موسسه آموزش عالي جهاد دانشگاهي

http://www.jduniversity.org

موسسه آموزش عالي علوم پايه زنجان

http://www.iasbs.ac.ir

موسسه آموزش عالي نبي اكرم صلوات الله عليه و اله

http://www.ucna.ac.ir

موسسه آموزشي و پژوهشي امام خميني رضوان الله عليه

http://www.qabas.net

موسسه بين المللي تحقيقات سل و بيماري هاي ريوي

http://www.nritld.ac.ir

موسسه پاستور

http://www.pasteur.ac.ir

موسسه پژوهشي برنامه ريزي درسي و نوآوري هاي آموزشي

http://www.rici.ac.ir

موسسه پليمر ايران

http://www.iranpolymerinstitute.org

موسسه تحقيقات بيوتكنولوژي كشاورزي ايران

http://www.abrii.ac.ir

موسسه تحقيقات هوا فضا

http://www.ari.ac.ir

موسسه مطالعات بين المللي انرژي

http://www.iies.org

موسسه مطالعات تاريخ معاصر ايران

http://www.iichs.org

موسسه مطالعات درياي خزر

http://www.caspianstudies.com

دانشگاه بين المللي امام خميني رحمه الله عليه

http://www.ikiu.ac.ir

مركز تحصيلات تكميلي در علوم پايه زنجان

http://www.iasbs.ac.ir

مركز تحقيقات دانا

http://www.danacenter.com

مرکز اطلاعات و مدارک علمی ایران

http://www.irandoc.ac.ir

دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد

http://www.yazdiau.ac.ir

دانشگاه پیام نور تفت

http://www.payamnoor.taft.info

دانشگاه سهند تبريز

http://www.sut.ac.ir

  
نویسنده : سید هادی جلیلیان ; ساعت ۸:٢۳ ‎ق.ظ روز یکشنبه ٢٤ اسفند ،۱۳۸٢

فدراسيونهای بين المللی ورزشی

www.baseball.ch

بیس بال

www.canoeicf.com

قایقرانی اروپایی

www.sailing.org

قایقرانی بادبانی

www.ilsf.org

نجات غریق

www.fifa.com

فوتبال

www.ihf.info

هندبال

www.fihockey.org

هاکی

www.iihf.com

هاکی روی یخ

www.bobsleigh.com

سورتمه سواری

www.fivb.ch

والیبال

www.intbandy.com

چوگان

www.fai.org

ورزشهای هوایی

www.irb.org

راگبی

www.tugofwar.twif.org

طناب کشی

www.uiau.ch

کوهنوردی

www.fiae.com

اتوموبیلرانی

www.film.ch

موتور سواری

www.fide.com

شطرنج

www.rollersports.org

اسکیت

www.fis_ski.com

اسکی

www.fina.org

شنا

www.iaaf.org

دومیدانی

www.uci.ch

دوچرخه سواری

www.horsesport.org

سوارکاری

www.fie.ch

شمشیربازی

www.fig_gymnastics.com

ژیمناستیک

www.iwf.net

وزنه برداری

www.ijg.org

جودو

www.wtf.org

تکواندو

www.wkf.net

کاراته

www.fila_wrestling.org

کشتی

www.itftennis.com

تنیس

www.ittf.com

تنیس روی میز

www.issf_shooting.org

تیر اندازی

www.archery.org

تیراندازی با کمان

www.fig.org

بولینگ

www.fil_lugo.org

لوژسواری

www.iwsf.com

اسکی روی آب

www.isasurf.org

موج سواری

www.worldsquash.org

اسکواش

www.worldbadminton.net

بدمینتون

  
نویسنده : سید هادی جلیلیان ; ساعت ٤:۳٢ ‎ق.ظ روز جمعه ٢٢ اسفند ،۱۳۸٢